logo
logo

Voorwaarden

Algemene zaken

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van de VOF Chill Creations handelend onder de handelsnamen Paytium en Chill Creations.

 • Het (direct vanaf paytium.nl) kopen of gebruiken van producten van Paytium impliceert dat de gebruiker/klant deze Algemene Voorwaarden zowel gelezen en geaccepteerd heeft en bekend is met de inhoud van de website paytium.nl.
 • Het kopen of gebruiken van producten van Paytium die aangekocht zijn via woocommerce.com impliceert dat de gebruiker/klant de Algemene Voorwaarden van WooCommerce zowel gelezen en geaccepteerd heeft en bekend is met de inhoud van de website woocommerce.com. Op producten die aangeschaft zijn via woocommerce.com gelden de voorwaarden van woocommerce.com.
 • Paytium behoudt zich het recht de voorwaarden en website paytium.nl op ieder moment te wijzigen, zonder de klant daarvan op de hoogte te hoeven brengen.
 • Paytium garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.
  In het extreme geval dat het anders ervaren wordt is het verstandig bij de installatie na aanschaf gelijk te melden. Paytium is vrij te downloaden en te testen voor aanschaf van een licentie.
 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Alle prijzen op de site zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW
 • Hoewel we niet kunnen controleren op welke sites onze gebruikers Paytium installeren, bieden wij geen ondersteuning op sites met 18+ of illegale inhoud.
  Paytium staat het gebruik van onze licenties of services op sites met 18+, illegale inhoud/aanbod of goksites niet toe! Door producten of diensten van Paytium te kopen of te gebruiken, impliceert dit dat de gebruiker/klant deze Algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd heeft en het geen sites met 18+, illegale inhoud/aanbod of goksites is.
 • Er geldt geen zichttermijn omdat het downloaden van software product(en) betreft. Er is tevens geen restitutie mogelijkheid voor licenties omdat de software voor aanschaf van licenties vrij te downloaden en testen is.
 • Paytium is een Nederlands bedrijf, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. In geval van een geschil tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen wordt getracht deze onderling op te lossen en indien dit niet mogelijk is, dienen geschillen te worden voorgelegd aan de Kantonrechter te Middelburg.
 • Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen etc. en (technische) specificaties op de internet sites van Paytium gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Support wordt uitsluitend verleend aan diegenen die geregistreerd staan als Paytium plugin licentiehouder.
 • In het geval van naamsverandering en/of wijzigen van een bankrekening nummer bij een lopend abonnement kan de licentiehouder het regelen door te mailen naar support@paytium.nl

Paytium licenties

Het aanschaffen van een licentie voor Paytium geeft de klant toegang tot 1 (een) jaar automatische updates naar nieuwe versies,
onbeperkte iDEAL betalingen per site met een geldige licentie en technische ondersteuning. De aankoop van een licentie is een abonnement dat automatisch jaarlijks wordt verlengt en geïncasseerd waar bij de eerste betaling geldt als toestemming daarvoor. Voor iedere verlenging van een licentie wordt er tijdig en automatisch door Paytium gemaild waarin de verlenging en incasso wordt aangekondigd.
Er geldt geen zichttermijn omdat het downloaden van software product(en) betreft. Er is tevens geen restitutie mogelijkheid voor
licenties omdat de software voor aanschaf van licenties vrij te downloaden en testen is.

Voor aanschaf:
Bij aanvang en gebruik van de plugin, wordt aangeraden om er voor te zorgen dat er kennis wordt genomen van de handleiding,
en vooral de FAQ’s op paytium.nl. Deze zijn secuur opgesteld en bevatten meestal de antwoorden op de vragen die men heeft en die gezocht worden. Indien er op maat en buiten de gebruikelijke technische support voor de plugin nog additionele hulp nodig is, wordt aangeraden te mailen voor een offerte. Het wordt vervolgens per geval bekeken.

Opzegging:
De opzegging kan op ieder moment plaatsvinden met dien verstande dat de beëindiging van kracht wordt per de volgende
verlengingsdatum. Er kan ieder moment opgezegd worden met inachtneming van een maand. (30 kalenderdagen voor de verlengingsdatum). De licentie zal automatisch verlengd worden indien het niet tijdig ( 30 kalenderdagen voor de verlengingsdatum ) wordt opgezegd. Paytium stuurt automatisch tijdig vooraf een mail waarin de verlenging en incasso wordt aangekondigd. Opzegging dient plaats te vinden 30 dagen voor de eerstvolgende verlengingsdatum.

Niet tijdig ontvangen opzegging/ Chargeback’s/ Betaling Mislukt:
In die gevallen waarbij geen tijdige opzegging heeft plaatsgevonden en er eigenmachtig het betaalde termijnbedrag gestorneerd wordt dan stuurt Paytium een verzoek tot directe betaling vermeerderd met de administratie kosten ( inclusief kosten berekend door de bank of betalingsverwerker verwerker) verhoogd met de wettelijke incassokosten.
Bij het mislukken van de afgesproken termijn bedrag zal het termijn bedrag vermeerderd met de administratieve kosten ( inclusief
kosten berekend door de bank of betalingsverwerker verwerker) en incassokosten in rekening worden gebracht.
Bij mislukte en gestorneerd behoudt Paytium het recht om de toegang per direct te beëindigen zonder dat daardoor haar vordering wordt aangetast.

Software licentie

Paytium is gelicenceerd onder de Open source GPL v3.0 licentie, lees de GPL v3.0 Engelstalige juridische tekst of de Nederlandse vrije vertaling (PDF).

De gebruiker heeft onder de GPL licentie het recht alle nodige aanpassingen aan de code te doen zodat deze goed aan de wensen voldoet. Verspreiding van de originele versie moet altijd gedaan worden in de geest en voorwaarden van de GPL licentie. De gebruiker mag de copyright informatie in php of andere bestanden niet verwijderen.

Paytium is niet verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen voortvloeiende uit de ‘customized’ aanpassingen.

Ondersteuning

Alle gebruikers van Paytium kunnen ondersteuning aanvragen uitsluitend via support@paytium.nl. Alleen gebruikers die een licentie hebben aangeschaft via paytium.nl en een geldige licentie hebben, genieten daarbij altijd de hoogste prioriteit en garantie op
ondersteuning. Gebruikers die de gratis versie van onze plugin downloaden en gebruiken, hebben geen voorrang bij het verlenen van support.

Paytium houdt zich het recht voor om ondersteuning te limiteren of beëindigen in de volgende gevallen: onredelijk gedrag door de gebruiker (onder andere schelden, racisme, valse voorstelling van zaken, onheus taalgebruik etc), herhaalde problemen op systemen en servers van de klant die niet door Paytium kunnen of dienen verholpen te worden, een niet coöperatieve houding van de gebruiker, bijvoorbeeld het niet leveren van de nodige gegevens om een probleem op te lossen en andere zaken van die aard.

Technische ondersteuning geschiedt per mail support@paytium.nl
Voor aankoop, bij aanvang en tijdens gebruik van de plugin, wordt aangeraden om er voor te zorgen dat er kennis wordt genomen van de handleiding en de FAQ’s op paytium.nl.
Deze zijn secuur opgesteld en bevatten meestal de antwoorden op de alle mogelijke vragen die gesteld kunnen worden.

Indien erop maat buiten de gebruikelijke technische support voor de plugin hulp nodig is, wordt verzocht om te mailen voor een
offerte. Paytium is vrij te downloaden en te testen voor aanschaf van een licentie.

De handleiding en FAQ vormen de basis van de technische ondersteuning, ondersteuning via email is een aanvulling daarop. Aan de mate van beschikbaarheid van de email support kunnen geen rechten worden ontleent, immers de functionaliteiten worden uitgebreid behandeld in de handleiding en FAQs.
Als men er toch niet uitkomt, kan er gemaild naar support@paytium.nl, Paytium helpt graag verder.

Eenzijdige beëindiging

Paytium behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden, toegang tot de website, geldigheid van licenties, de software ontwikkeling en activiteiten te beëindigen indien gebruikers zich niet houden aan de Algemene Voorwaarden of voor iedere andere reden. In geen geval is Paytium gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Overmacht

Paytium is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Paytium behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Paytium.
Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Paytium behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Paytium gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Paytium behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan mededeling te doen aan de gebruikers.

 

iDEAL + WordPress nieuws

één email per maand • informatief • eenvoudig afmelden

Please wait...

Bedankt, je bent succesvol toegevoegd aan de nieuwsbrief!

WordPress expert

Paytium is ontwikkeld door David de Boer

Het bedrijf bekijkt de technologische ontwikkelingen vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Het accent ligt op toegankelijkheid en gebruikers mogelijkheden.

Mail gerust naar support@paytium.nl